4. etapa ve výstavbě! 43 bytů v dispozicích 1+kk - 5+kk
Energeticky úsporné bydlení v Úvalech u Prahy
Bydlení nezávislé na plynu s energiií z tepelných čerpadel
Bydlení kousek za Prahou jako ideál pro rodinný život

Bydlení Úvaly - energeticky úsporné rodinné domy a byty - lokalita Praha-východ

Informace o ochraně osobních údajů

Společnost Hostín Development BD030 s.r.o., IČO 17225752, se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, (dále jen “Hostín “), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností Hostín .

Hostín zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Pro účely splnění informační povinnosti společnosti, s cílem uvést dotyčným osobám další skutečnosti o zpracování jejich osobních údajů společností Hostín, vydává Společnost tento dokument popisující politiku ochrany osobních údajů (dále jen "Privacy Policy"), který Hostín transparentně zveřejní tak, aby dotčené osoby k ní měli snadný a permanentní přístup.

I. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Hostín zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Hostín shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění tohoto stanoveného účelu, nejméně však po dobu plnění smlouvy.

Osobní údaje získává Hostín přímo od subjektu údajů, od třetích subjektů a z veřejných evidencí.

Rozsah zpracování osobních údajů společností Hostín 

Hostín zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

a. identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti;
b. adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného pobytu, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon, emailová adresa;
c. další osobní údaje: číslo bankovního účtu, evidenční číslo obchodního partnera, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona. 

Účely zpracování osobních údajů společností Hostín 

a. zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy

Hostín shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření nebo změnu dané smlouvy. Sdělení osobních údajů subjektem údajů je zde dobrovolné, zároveň je však sdělení těchto osobních údajů základním předpokladem pro uzavření nebo změnu předmětné smlouvy, resp. poskytnutí sjednávaných služeb, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů. V některých případech je rozsah osobních údajů poskytnutých pro účely smlouvy přímo určený obecně závazným právním předpisem (např. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)).

b. zpracování osobních údajů je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána

Hostín zpracovává osobní údaje fyzických osob na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, či mezinárodních smluv, zejména na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dalších s tím souvisejících právních předpisů za účelem řádného vedení a evidence účetnictví. 

Poskytnuté osobní údaje od dotyčné osoby jsou poskytovány zprostředkovatelům, kteří pro Hostín zabezpečují vedení a evidenci účetnictví. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu stanoveném v zákoně. Poskytnutí osobních údajů dotčené osoby je zákonným požadavkem a v případě jejich neposkytnutí Hostín nemůže plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zákona a ostatních s tím souvisejících obecně závazných právních předpisů.

c. zajištění a poskytnutí služby

Osobní údaje jsou v těchto případech zpracovávány z důvodu zajištění či poskytnutí příslušné služby, vyřízení žádostí, reklamací či stížností aj. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy provozovatele, kterými sleduje řádné poskytnutí služby. Tyto osobní údaje mohou být dále poskytovány příjemcům, jako jsou dodavatelé, zejména zprostředkovatelé, advokátní kanceláře, finanční poradci.

d. evidence soudních a mimosoudních sporů

Hostín zpracovává tyto osobní údaje za účelem prokázání, uplatňování, resp. ochraňovaní svých práv a právem chráněných zájmů vůči dotčeným osobám. Osobní údaje dotčené osoby jsou zpracovávány většinou zejména v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt. Právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy provozovatele, kterými sleduje prokazování, uplatnění nebo hájení svých právních nároků. Tyto osobní údaje mohou být dále poskytovány příjemcům, jako jsou orgány činné v trestním řízení, soudy, zprostředkovatelé jako jsou např. advokátní kanceláře, notáři či soudním exekutorem, ekonomem a auditorem. 

Bez poskytnutí osobních údajů dotčených osob výše uvedenými způsoby není možné zajistit ochranu před neoprávněnými zásahy do práv a právem chráněných zájmů společnosti, jakož i práv třetích osob.

e. dotyčná osoba udělila zpracování osobních údajů svůj souhlas

V některých případech, zejména v případě, pokud není dán žádný z výše uvedených právních základů pro zpracování osobních údajů dotyčné osoby, ale zpracovávání osobních údajů dotčené osoby na určitý účel je třeba, může společnost Hostín zpracovávat osobní údaje dotčené osoby na základě jejího dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas dotčené osoby musí být dobrovolný, svobodný, vážný, konkrétní, informovaný a jednoznačný, přičemž může být proveden ve formě jednostranného prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího úkonu.

II. Zpracovatelé a příjemci 

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Hostín a jejích zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Hostín , a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu se ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů Hostín jsou zejména:            

 1. Hostín,
 2. dodavatelé nebo poskytovatelé služeb,
 3. další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů.

Hostín informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

III. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT 

Hostín uchovává osobní údaje dotčených osob pouze po nezbytně dlouhou dobu, která závisí na důvodu a účelu jejich zpracování, zejména však:

a) po dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou, zda trvání předsmluvních vztahů, pokud zpracovává osobní údaje na právním základě plnění smlouvy;

b) po dobu vyžadovanou příslušným obecně závazným právním předpisem, pokud zpracovává osobní údaje z důvodu plnění svých zákonných povinností;

c) po dobu trvání oprávněného zájmu dotyčné osoby nebo jiné fyzické osoby, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné z důvodu existence možnost ohrožení jejich života, zdraví nebo majetku;

d) po dobu trvání oprávněného zájmu, který sleduje Hostín, pokud je zpracování osobních údajů pro tento účel nezbytné;

e) po dobu výslovně uvedenou v souhlasu nebo do jeho odvolání, pokud zpracovává osobní údaje na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů podle jednotlivých právních základů jejich zpracování je společnost Hostín oprávněna zpracovávat osobní údaje dotčené osoby pouze na slučitelné účely nebo pro speciální účely, jakými jsou například archivace nebo statistika.

Dotyčná osoba je oprávněna kdykoliv adresovat společnosti Hostín žádost o sdělení doby uchovávání jejích osobních údajů. 

IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Hostín důsledně respektuje zásady zpracování osobních údajů dotčených osob a jejich soukromí, přičemž dbá na dodržování základních zákonných zásad zpracování osobních údajů, a to, že osobní údaje musí být zejména:

a) získávané na konkrétní určený, vymezený a legitimní účel;

b) zpracovávány zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně;

c) zpracovávané přiměřeně, relevantně s omezením na rozsah, který je nezbytný pro dosažení příslušného účelu jejich zpracování;

d) správné a podle potřeby aktualizována;

e) uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci dotčených osob nejvíce, dokud je to nutné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány;

f) zpracovávány způsobem, který zaručuje dostatečnou bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím odpovídajících technických nebo organizačních opatření.

Hostín bez zbytečného odkladu oznámí porušení ochrany osobních údajů dotčené osobě, v případě porušení ochrany osobních údajů, které pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, pokud není splněna některá z podmínek pro upuštění od oznamovací povinnosti.

Hostín nezamýšlí přenést osobní údaje dotčených osob do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Hostín zpracovává osobní údaje manuálně a automaticky. Ochrana osobních údajů je společností Hostín technicky a organizačně zabezpečení v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů. Stejné zabezpečení vyžaduje Hostín i od zprostředkovatelů, se kterými má jako provozovatel uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů v souladu s legislativou o ochraně osobních údajů. 

V. Práva subjektů údajů 

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Hostín poskytne sdělení požadovaných informací do jednoho (1) měsíce od podání žádosti, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Hostín nebo smluvní zpracovatel Hostín provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 1. požádat společnost Hostín nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 2. požadovat, aby Hostín nebo její smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Hostín vždy o jednoho (1) měsíce od podání žádost informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny; za příjemce se nepovažuje subjekt, který zpracovává osobní údaje;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.